Statut Udruge

25. October, 2011

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01 i 11/02)

Izborna skupština Udruge studenata grada Splita,

održana dana 17.5.2013. u Zagrebu, donijela je

STATUT

Udruge studenata grada Splita

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku rada, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga studenata grada Splita (u daljnjem tekstu Udruga). Skraćeni naziv udruge je: UD-ST. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Sjedište udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor. Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Članak 4.

Udruga može osnivati podružnice na području djelovanja. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor. Podružnice nisu pravne osobe.

Članak 5.

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 35 mm. Uz obod je ispisan naziv Udruge, a u sredini se nalazi simbol (stilizirani grb) grada Splita čija je osnova stilizirano sjeverno pročelje Dioklecijanove palače, koje je ujedno obrambena zidina grada, te zvonik splitske katedrale prijašnje visine.

Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti predsjednik, potpredsjednik i tajnik Udruge te drugi članovi koje Upravni odbor ovlasti.

Članak 6.

Udrugu zastupaju predsjednik, potpredsjednik i tajnik Udruge. Upravni odbor može ovlastiti i druge članove Udruge za zastupanje.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Ciljevi Udruge su:

 1. Promicanje i zalaganje za unapređenje života studenata sa područja grada Splita i okolice, koji studiraju na području grada Zagreba.
 2. Poticanje kulturnih, zabavnih i edukativnih djelatnosti studenata.
 3. Povezivanje i suradnja sa drugim studentskim i građanskim organizacijama.
 4. Doprinošenje ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva.

Članak 8.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 7. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 1. Organiziranje kulturnih, glazbenih, humanitarnih i drugih manifestacija.
 2. Pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava kroz posredovanje u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija.
 3. Organiziranje tribina, skupova i seminara za studente vezane uz problematiku studija na svim Sveučilištima u Republici Hrvatskoj sa naglaskom na Zagrebačko Sveučilište.
 4. Skrb o unapređenju standarda studenata na području smještaja, prehrane i sl.
 5. Suradnja sa znanstveno-obrazovnim ustanovama.
 6. Povezivanje i suradnja s drugim udrugama na području Republike Hrvatske i u svijetu.
 7. Promocija Udruge u medijima.
 8. Upravljanje objektima i imovinom kojima je Udruga vlasnik ili korisnik.
 9. Izdavanje publikacija za potrebe članova iz područja svojih djelatnosti, u skladu sa posebnim zakonskim propisima.

Članak 9.

Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge o njenoj aktivnosti putem medija kao i na posebnim skupovima i sastancima.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad Udruzi, koja prihvaća odredbe ovog Statuta te zadovoljava kriterije propisane člankom 12.

Članak 11.

Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi  tajnik Udruge.

Članak 12.

Članstvo može biti redovito i počasno.

Redovitim članom Udruge može postati svaki student sa šireg područja grada Splita ili porijeklom s tog područja koji je zainteresiran za rad u Udruzi i koji prihvaća odredbe ovog Statuta.

Počasnim članom Udruge može postati svaka osoba koja je zaslužna za izuzetan doprinos radu i ciljevima Udruge. Prijedlog o počasnom članstvu može dati svaki član Udruge, a odluku donosi Skupština.

Članak 13.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Članak 14.

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu ili upisninu koju određuje Skupština. Počasni članovi ne plaćaju članarinu ili upisninu.

Članak 15.

Prava i obveze članova Udruge:

 1. Sudjelovanje u aktivnostima Udruge
 2. Biti informiran o radu Udruge
 3. Birati i biti birani u tijela Udruge
 4. Odlučivanje u onim tijelima čiji su članovi
 5. Nadzirati djelovanje i zahtijevati odgovornost tijela i pojedinaca u Udruzi
 6. Poštovati i provoditi odluke tijela Udruge
 7. Poštovati i provoditi odredbe Statuta
 8. Izvršavanje zadataka koji su im povjereni
 9. Svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu Udruge
 10. Plaćati redovito godišnju članarinu
 11. Ustvrdi li nepravilnosti u provedbi Statuta, dužan je upozoriti Upravni odbor.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

a)      Dobrovoljnim istupanjem iz Udruge

b)      Isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta, neplaćanja članarine, narušavanja ugleda Udruge ili ako je član radio protivno ciljevima i interesima Udruge.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

Član Udruge koji je isključen iz Udruge može u roku od osam (8) dana, računajući od dana dostave odluke, uložiti žalbu Skupštini Udruge koja je dužna na prvoj sljedećoj sjednici žalbu razmotriti i donijeti konačnu odluku.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 17.

Tijela upravljanja Udrugom su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi redoviti članovi Udruge.

Članak 19.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

 1. Donosi Statut i druge opće akte Udruge
 2. Bira i razrješava članove Upravnog odbora
 3. Donosi financijske izvještaje
 4. Odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Udruge
 5. Odlučuje o visini godišnje članarine ili upisnine
 6. Donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor.

Članak 20.

Skupština može biti redovna, izvanredna ili izborna. Redovna Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica održava svake dvije godine.

Skupštinu saziva Upravni odbor. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Upravni odbor dužan je pravovremeno obavjestiti sve članove Udruge o vremenu zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje Skupštine u roku od 30 dana na zahtjev predsjednika,  potpredsjednika ili tajnika Udruge ili na zahtjev natpolovične (50%+1) većine članova Skupštine. Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, predlagatelj je može sazvati sam.

Članak 21.

Skupština punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje 20 redovitih članova Udruge. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Na zasjedanju izborne Skupštine također mora biti prisutno namjanje 20 redovnih članova, a odluke se donose dvotrećinske većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Glasovanje na skupštini je javno.

Članak 22.

Skupštinom predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik ili tajnik. U slučaju odsutnosti troje navedenih, skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem izabrati predsjedatelja sjednice.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivu Udruge. Zapisnik vodi tajnik, odnosno u slučaju odsutnosti tajnika osoba koju odredi Skupština.

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Udruge.

Upravni odbor sastoji se od  šest (6) do deset (10) članova s trajanjem mandata na dvije godine. Članovi Upravnog odbora imaju pravo biti birani ponovo.

Upravni odbor bira predsjednika, potpredsjednika i tajnika Udruge među svojim članovima.

Članak 24.

Upravni odbor:

 1. Priprema nacrt Statuta i drugih akata
 2. Vodi cjelovitu aktivnost Udruge između dviju sjednica Skupštine
 3. Prati provođenje Statuta, propisa i odluka Skupštine
 4. Saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja
 5. Izvršava odluke Skupštine
 6. Prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova
 7. Odlučuje o isključenju iz članstva
 8. Odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
 9. Odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava
 10. Bira i razrješuje članove dužnosti u pojedinim sekcijama, odborima, povjerenstvima i radnim grupama
 11. Usvaja pravilnik o svom radu
 12. Obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom.

Članak 25.

Odluke Upravnog odbora donose se natpolovičnom većinom (50% + 1) glasova svih članova Upravnog odbora. Sjednice upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Članak 26.

Ostali članovi Udruge mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ukoliko su pozvani od samog Upravnog odbora, ali nemaju pravo odlučivanja.

Članak 27.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini. Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Članak 28.

Predsjednik Udruge:

–         zastupa i predstavlja Udrugu

–         saziva sjednice Upravnog odbora i predsjedava im, te rukovodi radom Upravnog odbora.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga tajnik, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti tajnika zamjenjuje ga potpredsjednik. Predsjednika, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti i tajnika i potpredsjednika zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.

Predsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata:

 1. Na vlastiti zahtjev
 2. Ako djeluje protivno zakonu ili Statutu Udruge
 3. Ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Upravni odbor. U slučaju razrješenja Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni predsjednik ostati članom Upravnog odbora.

Članak 29.

Potpredsjednik Udruge:

–          zastupa Udrugu

–          pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih poslova

–          obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti potpredsjednika zamjenjuje ga član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.

Članak 30.

Tajnik Udruge:

–          zastupa Udrugu

–          vodi financijsko i materijalno poslovanje Udruge

–          čuva arhivu Udruge

–          vodi zapisnik o sjednicama Upravnog odbora i Skupštine Udruge

–          vodi Registar članova i naplaćuje članarinu.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti tajnika, u svim poslovima zamjenjuje ga potpredsjednik, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti potpredsjednika, zamjenjuje ga član Upravnog odbora kojeg odredi Upravni odbor.

V. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA

Članak 31.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, prihoda ostvarenih od imovine Udruge, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave i Državnog proračuna, obavljanja dopuštenih djelatnosti te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

Članak 32.

Financijsko poslovanje Udruge vodi se na temelju važećih zakonskih propisa.

Članak 33.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nekretnine, oprema, inventar i arhiva Udruge. Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge. O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 34.

Za opravdane troškove učinjene u vezi sa obavljanjem djelatnosti Udruge, članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu. O visini naknade i nagrade odlučuje Upravni odbor.

Članak 35.

Upravni odbor može donijeti poseban pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju.

VI. PRESTANAK UDRUGE

Članak 36.

Udruga prestaje djelovati odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom. Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

Članak 37.

U slučaju prestanka rada Udruge, o njezinoj imovini će se odlučivati na posljednjoj sjednici Skupštine.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Za tumačenje Statuta nadležna je Skupština Udruge.

Pitanja koja nisu pobliže uređena ovim Statutom mogu se urediti drugim aktima Udruge u  skladu s ovim Statutom.

Članak 39.

Statut je prihvaćen na Izbornoj skupštini Udruge 17. svibnja 2013. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 17.5.2013.

       Antea Britvić, predsjednica Udruge